کتاب جامعه شناسی دین

اثر ملکم همیلتون از انتشارات نشر ثالث - مترجم: محسن ثلاثی-دهه 1920

دین ضمن فراهم آوردن معنا، تنها در صدد آن نیست که مسائلی مربوط به وجوه فردی را به نسبت حل کند، بلکه در این رهگذر، نقش اجتماعی مهمی را نیز ایفا می‌کند. دین برای عرف‌ها، رسوم و تنظیم‌های اجتماعی توجیه و مشروعیت فراهم می‌کند و رهیافت‌های جامعه‌شناختی دین، معمولاً بر نقش دین در نگهداشت نظم اجتماعی تأکید می‌کنند.
دین اساساً پدیده‌های اجتماعی است و صرفاً فردی نیست. ادیان هر قدر هم که به بینش‌ها و الهام‌های فرد نوآور متکی باشند، باز هم باید گفت نظام‌های اعتقادی که برای انسان‌ها معنای شخصی فراهم می‌کنند، به صورت دسته‌جمعی تحول می‌یابند و از سوی اجتماع حمایت می‌شوند. افکاری که بر جامعه تسلط دارند، معمولاً از سوی قدرتمندترین و بانفوذترین گروه‌های جامعه پشتیبانی می‌شوند. به گفتۀ مارکس، افکار مسلط در هر عصری، اندیشه‌های طبقۀ حاکم است. وِبر نشان می‌دهد هر سنت دینیِ عمده‌ای، حامیان اجتماعی خاص خود را دارد که در بیش‌تر موارد، همان گروه مسلط بر جامعه است. وانگهی، مسائل مربوط به معنا، غالباً از نوعی ادراک بی‌عدالتی یا تفاوت میان آنچه هست و آنچه باید باشد، سرچشمه می‌گیرند. از آن جا که این مسائل به الگوهای امتیاز و محرومیت ارتباط دارند، پاسخ‌های دینی به چنین پرسش‌هایی خواه‌ناخواه به جنبه‌هایی از نظم اجتماعی مربوط بوده و بازتابِ این جنبه‌هاست.


خرید کتاب جامعه شناسی دین
جستجوی کتاب جامعه شناسی دین در گودریدز

معرفی کتاب جامعه شناسی دین از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جامعه شناسی دین


 کتاب سکوت دریا
 کتاب خاله تولا
 کتاب اتاقی از آن خود
 کتاب معمای کلبه سپید
 کتاب نادیا
 کتاب پرسپکتیو به منزله ی صورت سمبلیک