در مجموعه فیلم به مثابۀ فلسفه به دنبال بیان نظریه های مختلف فلسفی دربارۀ فیلم نیستیم، بلکه بیشتر در نظر داریم هر فیلمی را که می بینیم یا به تعبیری هر فیلمی را که میخوانیم، به عنوان یک متن فلسفی ورق بزنیم. در اینجا فیلم ها را متنی فلسفی قلمداد می کنیم. مواجهه ای که متفاوت از نقد فیلم عمل می کند.


خرید کتاب راشومون
جستجوی کتاب راشومون در گودریدز

معرفی کتاب راشومون از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب راشومون


 کتاب گذار منهتن
 کتاب شرکای جرم
 کتاب پیله های من
 کتاب امپراتور جونز
 کتاب از خودت برایم بگو
 کتاب نفرین داین