کتاب فرد و کیهان در فلسفه رنسانس

اثر ارنست کاسیرر از انتشارات ماهی - مترجم: یدالله موقن-دهه 1920

s/t: Petrarca, Valla, Ficino, Pico, Pomponazzi, Vives
Despite our admiration for Renaissance achievement in the arts & sciences, in literature & classical learning, the richly diversified philosophical thought of the period remains largely unknown. This volume illuminates three major currents of thought dominant in the earlier Italian Renaissance: classical humanism (Petrarch & Valla), Platonism (Ficino & Pico) & Aristotelianism (Pomponazzi). A short & elegant work of the Spaniard Vives is included to exhibit the diffusion of the ideas of humanism & Platonism outside Italy. These texts recover for the English reader a significant facet of Renaissance learning.


خرید کتاب فرد و کیهان در فلسفه رنسانس
جستجوی کتاب فرد و کیهان در فلسفه رنسانس در گودریدز

معرفی کتاب فرد و کیهان در فلسفه رنسانس از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فرد و کیهان در فلسفه رنسانس


 کتاب لی آوت
 کتاب وقفه ی تاریک
 کتاب ماریانا پیندا
 کتاب نامه های پدری به دخترش
 کتاب داستان های یونان باستان
 کتاب از عشق