کتاب لذات فلسفه

اثر ویل دورانت از انتشارات علمی و فرهنگی - مترجم: عباس زریاب-دهه 1920