کتاب قرار بشر در عالم کیهانی

اثر ماکس شلر از انتشارات پرسش - مترجم: منوچهر اسدی-دهه 1920

در کتاب حاضر، چکیده‌ای کوتاه از جهان‌بینی «ماکس شلر» دربارة برخی از نکات اصلی انسان‌شناسی فلسفی است. شلر، سعی داشت جایگاه بشر را در عالم تعیین کند.‌ او در این مسیر، با مددجستن از آرای دیگر متفکران همچون، حکمای سبعة یونان باستان؛ فلسفة هلنی؛ اگوستین؛ کلاگس و... معتقد است که هر موجودی برای به وجود آمدن نیاز به قانون، قاعده و اصل ثابت و انتظام دارد. وی در پاسخ به این پرسش که چرا انسان برتر از دیگر موجودات است؟ علت بشر بودن بشر را با ارائة مفهوم روان خاص بشری توضیح می‌دهد و می‌گوید: «بشر قادر است همه چیز، از جمله خودش را موضوع ذهن خویش سازد. در این میان، بشر می‌تواند از تمامی موضوع‌های ذهنی فاصله بگیرد، اما از روان و وجود خویش نمی‌تواند و این امر وجه تمایز انسان با دیگر موجودات را اثبات می‌کند.»


خرید کتاب قرار بشر در عالم کیهانی
جستجوی کتاب قرار بشر در عالم کیهانی در گودریدز

معرفی کتاب قرار بشر در عالم کیهانی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب قرار بشر در عالم کیهانی


 کتاب هنر خوب و قشنگه اما خیلی درد داره
 کتاب خودخواهان
 کتاب خاطرات یک عامل سهام
 کتاب قرار بشر در عالم کیهانی
 کتاب جمهوری آذربایجان
 کتاب چرا مردان باید خوش پوش باشند