کتاب های دهه 1920

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1920
 کتاب خانه مرموز

کتاب خانه مرموز

اثر موریس لبلان از انتشارات جامی


 کتاب بانکدار آنارشیست و دریانورد

کتاب بانکدار آنارشیست و دریانورد

اثر فرنادو پسوآ از انتشارات هرمس


 کتاب فردوسی و شاهنامه او

کتاب فردوسی و شاهنامه او

اثر سید حسن تقی زاده از انتشارات توس


 کتاب دندان ببر

کتاب دندان ببر

اثر موریس لبلان از انتشارات مصدق


 کتاب کارخانه ی مطلق سازی

کتاب کارخانه ی مطلق سازی

اثر کارل چاپک از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب سه استاد:بالزاک،دیکنز،داستایوفسکی

کتاب سه استاد:بالزاک،دیکنز،داستایوفسکی

اثر اشتفن تسوایک از انتشارات دنیای نو


 کتاب سه استاد بالزاک دیکنز داستایوفسکی

کتاب سه استاد بالزاک دیکنز داستایوفسکی

اثر اشتفن تسوایک از انتشارات دنیای نو


 کتاب خدای کهن

کتاب خدای کهن

اثر لوئیجی پیراندلو از انتشارات نیلا


 کتاب دم در خروجی

کتاب دم در خروجی

اثر لوئیجی پیراندلو از انتشارات نیلا


 کتاب خمره

کتاب خمره

اثر لوئیجی پیراندلو از انتشارات نیلا