کتاب شکار و تاریکی

اثر ادوگاوا رانپو از انتشارات چترنگ - مترجم: محمود گودرزی-دهه 1920