کتاب های دهه 1920

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1920
 کتاب علف

کتاب علف

اثر مریان کالدول کوپر از انتشارات نامک


 کتاب A Farewell to Arms

کتاب A Farewell to Arms

اثر ارنست همینگوی از انتشارات معیار علم


 کتاب The Trial

کتاب The Trial

اثر فرانتس کافکا از انتشارات معیار علم


 کتاب The Great Gatsby

کتاب The Great Gatsby

اثر اف اسکات فیتزجرالد از انتشارات معیار علم


 کتاب The Castle

کتاب The Castle

اثر فرانتس کافکا از انتشارات معیار علم


 کتاب Siddhartha

کتاب Siddhartha

اثر هرمان هسه از انتشارات معیار علم


 کتاب The Sound and the Fury

کتاب The Sound and the Fury

اثر ویلیام فاکنر از انتشارات معیار علم


 کتاب The Richest Man in Babylon

کتاب The Richest Man in Babylon

اثر جورج سموئل کلاسون از انتشارات معیار علم


 کتاب To the Lighthouse

کتاب To the Lighthouse

اثر ویرجینیا وولف از انتشارات معیار علم


 کتاب خانواده ایدئال

کتاب خانواده ایدئال

اثر کاترین منسفیلد از انتشارات ماهی