کتاب های دهه 1920

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1920
 کتاب تاریخ زبان های سامی

کتاب تاریخ زبان های سامی

اثر اسرائیل ولفنسون از انتشارات نگارستان اندیشه


 کتاب شادی در آسمان

کتاب شادی در آسمان

اثر شارل فردینان رامو از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب مسیح و اساطیر

کتاب مسیح و اساطیر

اثر رودلف بولتمان از انتشارات مرکز


 کتاب دفترهای زندان

کتاب دفترهای زندان

اثر آنتونیو گرامشی از انتشارات نشر چشمه


 کتاب خانه ی روی صخره

کتاب خانه ی روی صخره

اثر فرانکلین دیکسون از انتشارات محراب قلم


 کتاب اقتصاد و جامعه

کتاب اقتصاد و جامعه

اثر ماکس وبر از انتشارات سمت


 کتاب ایدئولوژی و اتوپیا

کتاب ایدئولوژی و اتوپیا

اثر کارل مانهایم از انتشارات سمت


 کتاب مرفین

کتاب مرفین

اثر میخائیل بولگاکف از انتشارات وال


 کتاب من احمق

کتاب من احمق

اثر شروود اندرسن از انتشارات هرست


 کتاب قصه های وینی پو18

کتاب قصه های وینی پو18

اثر ای ای میلن از انتشارات قدیانی